Một số giải pháp chủ yếu phát triển chè Thái Nguyên

Cây chè Thái Nguyên là cây công nghiệp chủ lực, có nhiều lợi thế của ngành trồng trọt tỉnh Thái Nguyên. Ngành nông nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cây chè, khai thác có hiệu quả tiềm năng của ngành sản xuất chè Thái Nguyên.

Năm 2013 diện tích chè toàn tỉnh đã đạt 18.850 ha. Cơ cấu giống chè mới chiếm 47,8% so với tổng diện tích chè toàn tỉnh (8.990 ha). Để phát triển sản xuất chè theo hướng ổn định đến năm 2015 và các năm tiếp theo một số giải pháp chủ yếu phát triển chè tỉnh Thái Nguyên được xác định là:

Về quy hoạch: Trên cơ sở định hướng sản phẩm để xác định vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến theo tỷ lệ 80% sản phẩm chè xanh, 20% sản phẩm chè đen. Đối với chè xanh tập trung tại tác vùng sản xuất chè của TP. Thái Nguyên, một số vùng sản xuất chè thuộc huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Thị xã Sông Công. Đối với chè đen tập trung tại huyện Định Hoá, Võ nhai và một số vùng sản xuất chè thuộc huyện Đại Từ, Đồng Hỷ. Xác định điều kiện sản xuất chè an toàn cho các vùng sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên của tỉnh.

Về khoa học công nghệ: Áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, sử dụng công nghệ cao trong các khâu tưới nước, bón phân và thu hái nhằm tạo ra sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao; chỉ đạo áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), IPM để 100% nguyên liệu chè búp tươi là chè an toàn thực phẩm; coi trọng việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO-HACCP, VietGAP trong quản lý nông nghiệp để việc sản xuất nguyên liệu được ổn định, bền vững, an toàn...

Về chế biến: Căn cứ vào dự báo khả năng đáp ứng nguyên liệu và sự hình thành cá cvùng nguyên liệu việc lựa chọn nhà máy phải tương ứng với vùng nguyên liệu. Việc đầu tư nâng cấp các nhà máy cần điều chỉnh theo dự báo thị trường và theo cơ cấu sản phẩm. Sử dụng công nghệ, thiết bị phù hợp với việc chế biến từng loại chè. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm sau chè có hiệu quả cao như: Nước chè đóng chai, dược liệu chè … Phấn đấu đến 2020 có 50% các doanh nghiệp phải áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO – HACCP.

Giải pháp về cơ sở hạ tầng: Tăng cường cơ sở hạ tầng ở một số vùng chè trọng điểm, tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng yếu gồm giao thông, thuy û lợ i, mạng điện.

Về thị trường, quảng bá sản phẩm: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, Fetival trà, quảng bá các doanh nghiệp sản xuất chè hàng hoá và sản phẩm chè trên thị trường nội địa và thế giới. Đầu tư phát triển thương hiệu “Chè Thái Nguyên”. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm của mình, tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Về chính sách đầu tư phát triển chè: Đầu tư cho công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng: Nhà nước đầu tư 100% kinh phí cho điều tra cơ bản, xác định các vùng đủ điều kiên sản xuất an toàn tập trung, lập các dự án đầu tư phát triển chè Thái Nguyên an toàn; nhà nước tuỳ theo điều kiện có thể đầu tư đến 100% kinh phí cho xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng như giao thông, kênh mương tưới cấp 1, cấp 2, trạm bơm, hệ thống điện hạ thế cho vùng sản xuất chè an toàn theo dự án được phê duyệt. Đầu tư trực tiếp cho sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè: Hỗ trợ lãi xuất và giảm một phần thuế cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm chè có cơ chế ứng trước vốn, vật tư và thu hồi qua sản phẩm để tạo điều kiện cho người sản xuất chăm sóc theo quy trình kỹ thuật. Đầu tư khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển chè: Tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu đề ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất trong các khâu sản xuất nguyên liệu, chế biến, bảo quản sản phẩm chè; hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất; nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ nhân lực cho ngành sản xuất chè.

 

Viết bình luận: